Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych

Transport Towarów Niebezpiecznych zarówno w przewozach krajowych jak i międzynarodowych, podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. W PCC Exol SA duża część wykorzystywanych surowców oraz wytwarzanych surfaktantów i formulacji przemysłowych, ze względu na swoje właściwości stwarza zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia i środowiska. W związku z tym zaliczają się one do grupy towarów niebezpiecznych.Każdego dnia produkty wytwarzane w PCC Exol SA są dostarczane do klientów różnymi środkami transportu, wśród których największy udział stanowią autocysterny. Znacząca część wszystkich sprzedawanych wyrobów firmy podlega zatem międzynarodowej konwencji ADR* dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Dlatego w ramach przynależności do struktur Grupy PCC, Spółka aktywnie wspiera działania w ramach Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). Jest to inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, powołana przy współudziale zrzeszonych producentów działających w branży chemicznej do których należy PCC Rokita SA. Spółka zarządza Biurem Bezpieczeństwa i Prewencji oraz Biurem Ochrony Środowiska, które świadczą usługi na rzecz organizacji działających w strukturach Grupy PCC w Brzegu Dolnym, w tym również PCC Exol SA. Ideą SPOT realizowaną w Grupie PCC są zarówno działania informacyjne, prewencyjne jak i doraźne w formie pomocy technicznej podczas, wypadków i zdarzeń drogowych występujących w toku przewozu materiałów niebezpiecznych.

W przypadku wystąpienia awarii zbiorników transportowych, bądź wypadku drogowego z udziałem środków transportu przewożących materiały niebezpieczne, służby ratownicze działające w obrębie Systemu SPOT świadczą szybką i fachową pomoc określoną w trzech podstawowych stopniach :

<h3>STOPIEŃ I</h3>
<h5>doradztwo przez telefon</h5>

STOPIEŃ I

doradztwo przez telefon
<h3>STOPIEŃ II</h3>
<h5>doradztwo na miejscu awarii/wypadku</h5>

STOPIEŃ II

doradztwo na miejscu awarii/wypadku
<h3>STOPIEŃ III</h3>
<h5>świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii/wypadku</h5>

STOPIEŃ III

świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii/wypadku

System SPOT jest bezpośrednio związany z założeniami Programu Odpowiedzialność i Troska. Stanowi świadectwo powagi z jaką przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej traktują swoją odpowiedzialność wobec bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska zarówno w obrębie własnego działania jak i wpływu na otoczenie zewnętrzne.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas przewozu substancji niebezpiecznych w PCC Exol SA preferujemy m.in. wyspecjalizowane środki transportu takie jak cysterny samochodowe, czy zabezpieczone ładunki kontenerowe. Poza transportem samochodowym, stanowiącym główny strumień dostarczania naszych wyrobów do klientów, korzystamy również z transportu kolejowego oraz morskiego, zwłaszcza w obszarze tras pozaeuropejskich. W tym przypadku transport realizowany jest zgodnie z przepisami i warunkami określonymi w RID, czyli międzynarodowym regulaminie kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu morskiego funkcjonują natomiast regulacje opisane w IMDG*. Jest to przewodnik zawierający opis standardów transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską.

Biuro Bezpieczeństwa i Prewencji działające w obrębie Grupy PCC, podejmuje odpowiednie środki minimalizujące możliwość wystąpienia zagrożeń podczas transportu wyrobów chemicznych. Do środków tych należą: nadzór i kontrole nad prawidłowym załadunkiem oraz czynnościami przeładunkowymi i rozładunkowymi, stały monitoring miejsc przeładunkowych, patrole Zakładowej Służby Ratowniczej, ścisła kontrola oznakowania i uprawnień kierowców. Osoby kierujące środkami transportowymi , dostarczającymi lub odbierającymi substancje niebezpieczne zobowiązani są przed wjazdem na teren Grupy PCC do założenia odzieży i obuwia ochronnego oraz posiadania innych środków ochrony indywidualnej odpowiednio do zagrożenia stwarzanego przez przewożone towary. W miejscach załadunkowych lub rozładunkowych, uczestnicy tych procesów powinni stosować dodatkowe środki ochrony indywidualnej zgodnie z widocznym i obowiązującym oznakowaniem. Dotyczy to np. nakazu stosowania ochrony głowy, oczu, rąk. Punkty załadunkowe i rozładunkowe umiejscowione na terenie Grupy PCC spełniają europejskie i światowe normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

*ADR – (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
** RID – (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) to międzynarodowy regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
***IMDG – (International Maritime Dangerous Goods Code) to przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską