Aktualności

Aktualności

Ostatni wpis
20.06.2024

Zobacz
Odpowiedzialność w obszarze BHP

Odpowiedzialność w obszarze BHP

Bezpieczeństwo pracowników

W PCC Exol SA zapewniamy pracownikom bezpieczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej. Jesteśmy zorientowani na zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa procesowego na wydziałach produkcyjnych. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi dla nas priorytet, który realizujemy poprzez wdrożoną politykę, procedury i procesy, identyfikację ryzyk czy aktywny udział w działaniach i inicjatywach realizowanych w Grupie PCC. Ukierunkowane są one na prowadzenie działalności biznesowej w sposób chroniący pracowników, społeczność lokalną, środowisko oraz infrastrukturę i wyposażenie. Bezpieczeństwo w miejscu pracy zapewniamy również poprzez powołane i aktywne grupy Ratownictwa Chemicznego, składające się z pracowników poszczególnych wydziałów produkcyjnych, którzy jako pierwsi reagują na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenia

Szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni oraz kontraktorzy wykonujący pracę na terenie Grupy PCC. Szkolenia zapewniają zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie Grupy PCC, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, celem nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Ponadto, kontraktorom udostępniane są Kompendia informacji w zakresie bezpieczeństwa, zawierające podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonywania prac na wysokości, prowadzenia robót ziemnych, postępowania w przypadku awarii produkcyjnych i pozaprodukcyjnych itd.

Bezpieczeństwo procesowe

Obszar bezpieczeństwa procesowego w PCC Exol SA wspierany jest przez wyszkolony i doświadczony zespół Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita SA, który koordynuje i prowadzi działania ratownicze na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym.

PCC Exol SA, ze względu na obecność niebezpiecznych materiałów chemicznych, zalicza się do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Instalacje produkcyjne w Brzegu Dolnym oraz w Płocku zostały zgłoszone Dolnośląskiemu i Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków wdrożyliśmy systemy bezpieczeństwa na wydziałach produkcyjnych.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej oraz mających za zadanie zminimalizować skutki potencjalnej awarii składają się:

  • przypisane obowiązki dla każdego z pracowników na wypadek awarii
  • system szkoleń i zwiększania świadomości
  • kontrola operacyjna i monitorowanie pracy instalacji
  • system zarządzania zmianami
  • środki techniczne służące kontroli prowadzonych procesów i zapobieganiu awariom

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji technologicznej może dojść do powstania awarii przemysłowej. Awarie mogą mieć charakter emisji, wybuchu lub pożaru.

Emisja

W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.

Pożar

W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.

Wybuch

W przypadku uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.

Awarie przemysłowe

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą być odczuwalne poza terenem zakładu, uruchomione zostaną procedury zarządzania kryzysowego. Sposób alarmowania społeczności lokalnej oraz zalecenia dotyczące postępowania przedstawione zostały w Instrukcji o postępowaniu na wypadek zagrożenia chemicznego.
Na potrzeby sprawnego przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej opracowano wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Opisuje on działania jakie zostaną podjęte przez służby zakładu, w tym przez Zakładową Służbę Ratowniczą, na terenie zakładu w Brzegu Dolnym oraz Zakładową Straż Pożarną PKN Orlen w Płocku. Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opisuje działania jakie podjęte zostaną przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w tym przez Państwową Straż Pożarną. Plan dostępny jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu pod adresem internetowym www.kwpsp.wroc.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w PCC Exol SA, uzyskać można w Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PCC EXOL SA
Certyfikat ISO 45001 PCC EXOL SA
Informacja na temat środków bezpieczeństwa – PCC EXOL SA
Informacja na temat środków bezpieczeństwa – PCC EXOL SA Płock
Wypadki w pracy/w drodze do pracy
Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy